این قطعه مربوط به حداقل 5 سال پیشه من باش خیلی خاطره دارم نمیتونم بگم همه خاطره هاش خوب بوده اما ته ذهنم جا کرده...

بخند

بخند و شاعرانه بخند

که خنده ات شور شعرهای من است...