همه به او نگاه می کنند
و منتظرند که سخن اغاز کند
بالاخره لب به سخن می گشاید
تنها سه جمله
چگونه می توان عشق ورزید ولی بند نساخت
چگونه می توان دوست داشت و تعلق نداشت
چگونه می توان اشک ریخت ولی اندوه نخورد
همه منتظر ادامه سخن اویند
و او این بار سکوت می کند