خعلی سرم شلوغه و خیلی استرس دارم خیلی کار دارم که زمان انجام دادنشون معلوم نیست خیلی کارا هست که باید انجام بدم اما به اندازه کافی روحیه و توان انجامشونو ندارم

اما...

به طرز عجیبی آرومم نمیدمنم چرا؟