یه آقایی گفت وکیلم؟منم گفتم:

بعلههههههههههههههههههههههههههههههه