تکنیک های مختلفی برای زیباتر کردن خط وجود داره یکیش استفاده از رنگهاست هرچه قدر با رنگها اشنایی بهتری داشته باشید مسلما تابلوهای زیباتری خلق خواهید کرد برای نمونه به خطی که در ادامه آمده توجه کنید این یک نمونه تمرینی است که استفاده از لاک غلط گیر رو در زیباتر کردن یک تابلو نشان می دهد