به یکی از دوستان قول داده بودم  اصول کتابت رو تا جاییکه بلدم بذارم

1- برای کتابت عکس رو تو پست کتابت گذاشتم از دوتا قلم استفاده میشه

الف: قلم کتابت که عرضش 1 میلیمتر هست

ب: قلم حکایت که عرض قلمش بین1.5 تا 2 میلیمتره

2- مانند اصول پاراگراف نویسی باید خط اول کمی تو رفته باشد حدودا 1 سانتی متر

3- فاصله بین تیتر تا بدنه اصلی باید 12 نقطه قلم کتابت باشد

4- فاصله بین خطوط 12 نقطه قلم کتابت است

5- متن باید کاملا وسط برگه باشد بدین منظور باید تقریبا بدانیم متن ما چند خط میشود باتوجه به آن متن را وسط کاغذ انتخابی قرار دهیم.

6- کشیده ها در کتابت نباید در سطرهای متوالی زیر هم باشند که باعث خلوتیه مکانی از خط ما باشند. برعکس در کتابت تاجاییکه میشود کلمات را جمع و روی هم مینویسیم مخصوصا در انتهای سطرها باید تعداد زیادی از کلمات روی هم نوشته شوند تا سطر از دور رو به بالا دیده شود.

7- خط آخر که نیمه هست باید وسط نوشته شود.