کادر  یا حاشیه جزو طرح های پرکاربرد برای خوشنوسی هستند.

طرح از کتاب پیچ زرین . محمد رضا هنرور