منظورم از گذاشتن طرح های تمرینی بیشتر اینکه دوستان ببینن خیلی هم سخت و پیچیده اونطور که به نظر میاد نیست