چلیپا معانی زیادی داره مثل "صلیب" اما در خوش نویسی چلیپا نویسی نوعی خاص از ترکیب زدن اشعار است دو بیت با شیب 45-60 نسبت به خط قائم نوشته میشود (به ادامه مطلب توجه کنید) امتحان عالی و ممتاز هر دو دوره نستعلیق و شکسته نیز در این قالب برگزار می شود در این نمونه تمرینی از تکنیک پتینه نیز برای زیبایی بهره برده شده است.

بدین ترتیب که یه دستمال کاغذی را مچاله کرده در مرکب مشکی یا هر مرکب دیگه فرو می بریم روی کاغذ دیگر ی چند بار فشار می کشید که مرکب اضافی آن برود سپس دستمال را به آرامی روی متن نوشته شده با طرح مورد نظر ضربه میزنیم.