باور نمی کنند...
حرفی بزن گلم
حرفی به رنگ آب
آبی به رنگ عشق
عشقی به وسعت تغییر یک نگاه
آری همین نگاه
این نگاه
این نگاه
باور نمی کنند
بازا و خود بگو
از مرگ فصل سرد
آسیمه سر بیا
بانوی فصل زرد