فکنم همه اونایی  dial up !!! میشدن فیش فیش دینگ دینگ!!! این کارت ها رو یادشونه اگه دقت کنید قیمت هارم رو کارتا می بینید خدایی اینترنت الان خیلی ارزونه ها!!!