کتابت همونطور که از اسمش معلومه نوشتن مثل کتابه! کاتبا کتابت میکردن جالبه که بدونید منبع اصلی درامد کاتبان قبلا همین رونویسی با خط خوش از کتابای مهم بوده! از قرآن گرفته تا هرچیز دیگه. من کتابتو بیشتر از بقیه اشکال خوشنویسی دوست دارم.   کتابت قوانینی داره که در درس های آینده بشون خواهم پرداخت.