من 1 استاد داشتم که اسم استاد برازندش بود و هست می دونید به به علت تشویق های ایشون وسط کنکور دادن هم دست از خط و خطاطی برنداشم این نمونه خط سال80 نوشتم ایشون به من بسیار خوب دادن که بندرت به کسی میدادن ترمی 1 کی! استاد می گفتن زمانی استادی که اول چیزای خوب و پتانسیل های خوبه 1 خطو ببینی(تقریبا همون آینه و خشت خام...)