تا حالا شده تابلوی خطی رو ببینید و نتونید بخونیدش؟

اگه شده باید بدونید به احتمال خیلی زیاد در بین شعر هایی که اطراف خط درشت نوشته شده اون بیت یا مصرع به خط نستعلیق ساده موجوده! برای مثال این تابلو رو ببینید در دو جای دیگر تابلو به غیر از خط درشت این مصرع نوشته شده است" غم زمانه که هیچش گران نمی بینم"