پیرو قبولی تو آزمون نظام جو گیر شدیم که خیلی بارمونه توقع داشتم تو هر آزمونی قبول شم اما تو آزمون استخدامی آب و فاضلاب رد شدم هموم روفوزه...گریه

(یه استادی داشتین آب و فاضلاب درس میداد همیشه می گفن نون تو فاضلابه!!!نیشخند)