زبان انگلیسی(5)

به کلمه زیر توجه کنید:

out standing

معنی این کلمه "برجسته، چشمگیر" است.

حتی اگه کلمه به کلمه هم معنیش کنید دقیقاً معنیش توش مشخصه

side effects

"اثرات جانبی"

برای دارو ها به کار برده می شود این کلمه هم مثل کلمه قبلی از روی ترجه کلمه به کلمه کاملا معنیش مشخصه

/ 0 نظر / 20 بازدید